SharePoint เป็น Business Process Application

ธุรกิจประกอบด้วย Business Operation ต่างๆ เช่น การจัดซื้อ การผลิต ฯลฯ หากเอามาต่อกันเป็นระบบ เรียกว่า Business Process เช่น ขบวนการตั้งแต่ รับคำสั่งซื้อ จนถึง การเก็บเงิน (Order to Billing) หากดูที่มาตราฐาน ISO เรามี Work Instruction สำหรับบรรยาย Business Operation และมี Procedure ไว้อธิบาย Business Process หากดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรามี Excel , Word, PowerPoint ไว้ ช่วย Business Operation แต่สำหรับ Business...
Continue reading »

SharePoint ผู้ช่วย ERP และ ธุรกิจ

ธุรกิจใดๆในโลกนี้ ต่างต้องประกอบด้วยขบวนการ (Business Process) ย่อยๆจำนวนมาก  ที่ดำเนินการสอดประสานกันเพื่อสร้างผลผลิตที่เป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์  ยกตัวอย่างเช่น โรงงานผลิต ก็ต้องมี ขบวนการย่อยในการจัดจำหน่าย จัดหาวัตถุดิบ ดำเนินการผลิต และการจัดส่งสินค้า เป็นต้น ในแต่ละขบวนการยังแตกย่อยลงไปอีก เช่น การจัดหาวัตถุดิบ ก็จะมีขบวนการ หาแหล่งจำหน่าย การตรวจสอบมาตราฐาน การต่อรองราคา การส่งคำสั่งซื้อ การรับสินค้า การตรวจสอบคุณภาพ และอี่นอีกมาก ในธุรกิจจึงประกอบด้วย Business Process เป็นร้อยเป็นพันรายการ ธุรกิจจึงประกอบด้วยหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำงานร่วมกัน เป็นลำดับขั้นตอน กลายเป็นขบวนการ แต่ละ Business Process จึงต้องใช้หลายหน่วยงาน มาทำงานแต่ละขั้นตอน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายวางแผนการผลิต ฯลฯ เพื่อมาดำเนินการ Business...
Continue reading »

InfoPath and Sharepoint for Business Process

Business process คือกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การขายและการจัดส่ง การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพ ฯลฯ  คือขบวนการที่ทำเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการ มีกำไร ในขบวนการทางธุรกิจจะประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆกัน ทำงานประสานงานกัน เป็นลำดับขั้นตอน การทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปแบบเป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความผิดพลาด จึงทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพ และทำกำไรได้มาก
Continue reading »

InfoPath with SharePoint 2010

Introduction: The purpose to create the forms for quickly and accurately data gathering to streamline your business process. You can store the database in SharePoint in 2 types: SharePoint List SharePoint Form Library Feature: SharePoint Form Library are more functionality and complicate than SharePoint list...
Continue reading »

SharePoint: Common Features or Behaviors

SharePoint default Content type แต่ละตัวเช่น Document Library, Form Library, Tasks, Calendar ฯลฯ ต่างมี Behavior หรือ Features หรือความสามารถที่พิเศษเฉพาะตัว เช่น Calendar สามารถ Link กับ Outlook Calendar หรือ Task สามารถ ทำงานร่วมกับ Microsoft Project ซึ่งความสามารถเหล่านี้แตกต่างกันไป แต่คุณสมบัติที่ทุกๆ Content type มีเหมือนๆกัน ซึ่งเราน่าจะเรียนรู้ไว้เพราะเรียนครั้งเดียวก็สามารถใช้กับ ทุกๆ Content type ได้คือ สามารถสร้าง View ได้ ทำให้สามารถดูข้อมูลในมุมมองต่างๆกัน และเลือกดูข้อมูลเฉพาะกลุ่มได้...
Continue reading »

SharePoint: Adoption หรือการยอมรับ

เราจะมาพูดกันว่าทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ SharePoint เพราะ SharePoint คือวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะขาดมันไม่ได้เช่นกัน ปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับคือ
Continue reading »

SharePoint: Content type

Content หรือเนื้อหา ในที่นี้จะหมายถึง List , Library ทุกอย่างจะต้องชนิดของมัน หรือเรียกว่า Content Type ซึ่ง Content Type ของ Content ที่ต่างกันนี้จะมี  Data และ Metadata ต่างกัน เช่น Contact List กับ Calendar List เป็นต้นจะมี Column ไม่เหมือนกัน และยังมี Feature หรือ Behavior รวมถึง Workflow ต่างกันอีกด้วย Content type จะเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ต้องการ , สร้างมาตราฐานเดียวกัน และ ใน Content type...
Continue reading »

SharePoint: Open with Explorer

หลายคนที่ใช้ Share Document ใน SharePoint แล้วรู้สึกหงุดหงิด ไม่ถนัดเหมือน Share Drive หรือ Window Explorer ไม่ว่าจะสร้าง Folder, การ Move File ระหว่าง Folder หรือ การ Upload file หลายๆ File ใน Local Drive ขี้น SharePoint หรือการ Download File หลาย File ใน SharePoint ลง Local Drive ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปหากใช้  Open with Explorer  …………
Continue reading »