ความ “ไม่รู้” ที่ทำให้เสื่อม…

1. รู้ “รอบตัว”มากมาย แต่ไม่ “รู้ดีรู้ชั่ว “ก็เสื่อม

2. รู้ “เว้นงู เว้นเสือ เว้นมีด เว้นปืน” แต่ไม่รู้ “เว้นอบายมุข” ก็เสื่อม

3. รู้ “ภาษาต่างประเทศ” แต่ไม่รู้ “คุณค่าภาษา ไทย” ก็เสื่อม

4. รู้ “ตอบคำถาม “แต่ไม่รู้ “ตอบคุณ แผ่นดิน” ก็เสื่อม

5. รู้ “ที่กินที่เที่ยว” แต่ไม่รู้ “ที่ต่ำที่สูง” ก็เสื่อม

6. รู้ “วัน เดือน ปีเกิด” แต่ไม่รู้ “กาลเทศะ” ก็เสื่อม

7. รู้ “พยากรณ์อากาศ” แต่ไม่รู้ว่า “ชีวิตมี ขึ้นมีลง” ก็เสื่อม

8. รู้” จักรวาลวิทยา นภากาศ” แต่ไม่รู้จัก “ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ” ก็เสื่อม

9. รู้จัก “คนมากมาย หลายวงการ” แต่ไม่ “รู้จักตนเอง” ก็เสื่อม

10. รู้จัก “บริหารคน บริหารงาน” แต่ไม่รู้จัก “วิธีบริหารใจ” ก็เสื่อม

11. รู้จักวิธี “หาเงินมากมาย” แต่ไม่รู้วิธี “บริหารเงิน” ก็เสื่อม

12. รู้จัก “สร้างตึกสูง นับร้อยชั้น” แต่ไม่รู้วิธี “ฝึกใจให้สูง” ก็เสื่อม

13. รู้จัก “โกรธ” แต่ไม่รู้จัก “ให้อภัย” ก็เสื่อม

14. รู้จัก “กติกามารยาท” แต่ไม่รู้จัก “กฏแห่ง กรรม” ก็เสื่อม

15. รู้จัก “สวมนาฬิกา แพงๆ” แต่ไม่รู้จัก “คุณค่าของเวลา” ก็เสื่อม

16. รู้จัก “การเข้าสังคม” แต่ไม่รู้จักการ “เข้าหาสังฆะ” ก็เสื่อม

17. รู้ “เรียนเอา ปริญญาสูงๆ” แต่ไม่รู้จัก “ยกพฤติกรรมให้สูง” ก็เสื่อม

18. รู้ที่จะ “มีลูก” แต่ไม่รู้จัก “เลี้ยงลูก” ก็เสื่อม

19. รู้ที่จะ “รัก” แต่ไม่รู้จัก “รับผิดชอบ” ก็เสื่อม

20. รู้ที่จะ “ดู” แต่ไม่รู้ที่จัก “เห็น” ก็เสื่อม

21. รู้ที่จะ “นับถือ” แต่ไม่รู้ที่จะ “นับถืออย่างไร” ก็เสื่อม

22. รู้ที่จะ “พูด” แต่ไม่รู้จัก “ศิลปะการพูด” ก็เสื่อม

23. รู้ที่จะ “สวมหัวโขน” แต่ไม่รู้ที่ “จะถอดหัวโขน” ก็เสื่อม

24. รู้ว่า “วันหนึ่งจะต้องตาย” แต่ไม่รู้วิธี “เตรียมตัวตาย” ก็เสื่อม

25. รู้คุณ “ของเงินทอง” แต่ไม่รู้ “คุณพ่อคุณแม่” ก็เสื่อม
ขอบคุณแชร์ดีๆจากเพื่อนสมาชิกแรงบันดาลใจ