• กฎของศูนย์ (0) 30 ข้อ

1. มีแผนการ แต่ไม่ได้ทำ = ศูนย์
2. มีโอกาส แต่ไม่รักษา = ศูนย์
3. มีลงมือทำ แต่ไม่ต่อเนื่อง= ศูนย์
4. มีคุณค่า แต่ไม่แสดง = ศูนย์
5. มีก้าวหน้า แต่ไม่มีความอดทน = ศูนย์
6. มีหน้าที่ แต่ไม่สื่อสาร = ศูนย์
7. มีศักยภาพ แต่ไม่สำแดง = ศูนย์
8. มีสร้างสรรค์ แต่ไม่ผลักดัน = ศูนย์
9. มีความรู้ แต่ไม่รู้จักใช้ = ศูนย์
10. มีเป้าหมาย แต่ไม่กล้า = ศูนย์
11. มีเวที แต่ไม่ทำอย่างเต็มที่ = ศูนย์
12. มีอุทิศให้ แต่ไร้ประโยชน์ = ศูนย์
13. มีหลักการ แต่ไม่ยืนหยัด = ศูนย์
14. มีอุดมการณ์ แต่ไม่ยาวนาน = ศูนย์
15. มีความกระตือรือร้น แต่ไร้
จุดหมาย = ศูนย์
16. มีความเด็ดขาด แต่ไม่มีความแน่วแน่ = ศูนย์
17. มีไอเดีย แต่ไม่มีการกระทำ = ศูนย์
18. มีน้ำใจ แต่ไร้ความอ่อนน้อม = ศูนย์
19. มีแต่ออกคำสั่ง แต่ไม่ร่วมทำ = ศูนย์
20. มีวิธี แต่ไม่กระทำ = ศูนย์
21. มีกระทำ แต่ไม่มีประสิทธิภาพ = ศูนย์
22. มีตลาด แต่ไม่ปรับกลยุทธ์ = ศูนย์
23. มีงานทำ แต่ขาดคุณภาพ = ศูนย์
24. มีมาตรฐาน แต่ขาดการตรวจสอบ = ศูนย์
25. มีผลงาน แต่ขาดกำลังใจ = ศูนย์
26. มีระบบ แต่ไม่ใช้ = ศูนย์
27. มีแผนงาน แต่ขาดการประเมิน = ศูนย์
28. มีทีม แต่ไม่ให้ความร่วมมือ = ศูนย์
29. มีสายตาแหลมคม แต่มองไม่เห็น = ศูนย์
30. มีปัญหา แต่ไม่แก้ไข = ศูนย์

Leave a Reply