เราจะมาพูดกันว่าทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานยอมรับ SharePoint เพราะ SharePoint คือวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย แต่เมื่อคุ้นเคยแล้วก็จะขาดมันไม่ได้เช่นกัน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการยอมรับคือ

  • ให้คนที่มีส่วนได้เสียต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่แรก
  • ผู้บริหารต้องเป็นผู้พลักดัน โดยเริ่มจากบนลงล่าง เพราะงานแบบนี้เป็นการสร้างวินัย และวัฒนธรรมใหม่ เหมือน ERP จะให้เกิดเองโดยธรรมชาติไม่ได้
  • ผู้บริหารต้องเป็นตัวอย่างในการใช้ SharePoint ในงานของผู้บริหารเอง เช่น Share file ต่างๆ หรือมอบหมายงานผ่านทาง SharePoint  เคยมีบริษัทที่เคยพยายามเอา eMail มาใช้บริษัท แต่ผู้บริหารสื่อสารด้วย Face to Face และ โทรศัพท์ตลอดเวลา พนักงานจึงไม่มีใครเช็ค eMail
  • ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าเขาจะได้อะไร What’s in it for me? อาจจะมีรางวัลจูงใจบ้าง
  • สื่อสารผลประโยชน์ระยะยาวให้ทุกฝ่ายเข้าใจ และตั้งเป้าหมายของโครงการให้เกี่ยวเนื่องกับ ประสิทธิภาพ ผลผลิต และ ROI
  • ยกย่อง ให้รางวัลกับทีมที่ทำได้ดี ให้คนอื่นรู้ว่าดี ดีอย่างไร เพื่อเป็นตัวอย่าง และแรงจูงใจ
  • สร้าง User Group เพื่อ Share ideas, Tricks และประสพการณ์
  • เน้นการให้การอบรมให้ทั่วถึงทุกคน โดยเพื่อนสอนเพื่อน หรือระบบพี่เลี้ยง
  • รับฟังคำแนะนำ ปัญหา และไขข้อข้องใจ Face to Face, Ticket และ Forum

 

 

Ref:

Leave a Reply