หนังสือธรรมะ อ่านฟรี และแชร์ได้เป็นธรรมทาน…

1. รายละเอียดโดยย่อของอริยสัจสี่จากพระไตรปิฎก
http://bit.ly/1QI4MJB

2. รายละเอียดของมรรคมีองค์แปดจากพระไตรปิฏก
http://bit.ly/1VUSHFA

3. มหาสติปัฏฐานสูตรจากพระไตรปิฎก คลิก
http://bit.ly/1GgsADE

4. พระนิพนธ์ 207 เล่ม ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
http://bit.ly/1mlwFQ5

5. หนังสือ โดย พุทธทาสภิกขุ (8 เล่ม)
http://www.bia.or.th/ebook/index.php?floor=1

6. หนังสือ โดย ปัญญานันทภิกขุ (9 เล่ม)
http://www.bia.or.th/ebook/index.php?floor=2

7. “วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น” โดยหลวงตามหาบัว
http://bit.ly/20Chqob

8. กุญแจพัฒนาและตามดูจิต โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
http://bit.ly/20Pd6P8

9. นอกเหนือเหตุผล โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
http://bit.ly/1S92Dwe

10. หนังสือโดยท่าน ป.อ.ปยุตโต (9 เล่ม)
http://www.bia.or.th/ebook/index.php?floor=3

11. หนังสือ รู้ซื่อๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
http://bit.ly/20Chqob

12. หนังสือหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช จากการเขียนโดยหลวงพ่อปราโมทย์เอง และที่ถอดเสียงจากพระธรรมเทศนา
12.1 รวบรวมบนเครื่อง iOS (iPhone & iPad)
http://apple.co/1K6w7Zn
12.2 บนเครื่อง Android
http://bit.ly/20hZrhr

13. พระอาจารย์ชยสาโร
13.1 หนังสือ คลายปม ๑ โดย มูลนิธิปัญญาประทีป และโรงเรียนทอสี
http://bit.ly/23RmbJL
13.2 คลายปม ๒
http://bit.ly/1Q3yIFJ

14. หนังสือโดย พระไพศาล วิสาโล (33 เล่ม)
http://visalo.org/book/ALLDownload.htm

15. หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตร โดย ดังตฤณ คลิก
http://bit.ly/1ZfIrZp

Leave a Reply