Introduction

200px-Warren_Buffett_KU_Visit.jpg

Warren Buffett (วอร์เรน บัฟเฟตต์) ได้ให้คำแนะนำในการซื้อหุ้นไว้ 4 ข้อดังนี้

  1. ซื้อหุ้นของกิจการที่ดี มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน มีกำไรต่อเนื่อง
  2. ผู้บริหารมีคุณธรรมและความสามารถ
  3. ในเวลาที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าจริงของกิจการ
  4. และ ถือมันไว้ตราบที่มันยังเป็นธุรกิจที่ดี

สิ่งที่ต้องศึกษา

  • ทำธุรกิจอะไร ต้องรู้ให้ลึก ถึงรายละเอียดของสินค้า ราคา ต้นทุน การแข่งขัน ลูกค้า การตลาด กำลังผลิต การจัดจำหน่าย กระบวนการผลิต วัตถุดิบ อำนาจการต่อรอง ความเสี่ยง ทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด แฟรนไชส์ ความสัมพันธ์ลูกโซ่ของกิจการ เครือข่าย โครงสร้างทุน เงินปันผล
  • ผู้บริหารคือใคร เราต้องคำนึงถึง ประสบการณ์ ภูมิหลัง จุดแข็ง เครือข่าย ทีมเวิร์ค การสื่อสาร ทักษะ ความเป็นมืออาชีพ ความเข้มแข็ง การให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์วิจัย การบริหารบุคคล รวมถึงธรรมาภิบาล เราศึกษา ถึงประวัติของผู้บริหาร ทั้งในแง่การศึกษาและครอบครัว ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นทางธุรกิจ หากเข้าใจผู้บริหารบริษัทได้ลึกซื้งเท่าไร เราจะเข้าใจในบริษัทได้มากขึ้นเท่านั้น
  • ผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ผลงานจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร การเติบโต สภาพคล่องของทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับตัวเองก้าวหน้าขึ้นหรือไม่ เปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันก้าวหน้าขึ้นหรือไม่
  • แผนงานและแนวโน้มบริษัทในอนาคตเป็นอย่างไร ข้อนี้สำคัญมาก จะเป็นตัวชี้นำราคาหุ้น จะขึ้นหรือจะลงขึ้นกับแนวโน้มในอนาคต คำตอบที่เราต้องการต้องชัดเจนในเรื่อง นโยบายบริษัท การพัฒนา งานระหว่านการเจรจา งานใหม่ๆ การค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ การทำวิเคราะห์วิจัย ความเป็นไปได้ในการเติบโต คู่แข่งรายใหม่ กิจการกำลังอยู่ในสถานะไหน ของวงจรทางธุรกิจ เติบโต อิ่มตัว ถดถอย หรือ ฟื้นตัว ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทมีวงจรชีวิตสั้นยาวต่างกัน หากบริษัทใดมีวงจรชีวิตสั้นเมื่อธุรกิจก้าวย่างไปสู่จุดอิ่มตัวแล้ว นั้นหมายความว่าความถดถอยจะก้าวเข้ามาแทนที่ในเวลาไม่ช้า การประเมินคุณภาพ ลิสต์หัวข้อ จุดแข็ง จุดด้อย ออกมา แล้วแยกแยะข้อดีข้อเสีย ออกจากกัน จากนั้นประเมินข้อดีข้อเสีย โดยใช้ความรู้สึกโดยรวมตัดสินว่า บริษัทมีข้อดีหรือข้อเสียมากกว่ากัน
  • ติดตามราคา และผลตอบแทน ว่าหุ้นนั้นมีราคาที่ให้ผลตอบแทนจากการประกอบการเหมาะสมหรือเปล่า ราคาต่ำกว่ามูลค่าหรือยัง หรือสูงเกินกว่ามูลค่า
  • ติดตามผลประกอบการ และข่าวสารของหุ้นที่ถืออยู่ ว่าหุ้นนั้นมีแนวโน้มเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นอย่างไร โดยดูจากงบดุล และข่าวสารต่างๆ

แหล่งข้อมูล

Leave a Reply