Set index คือค่าที่ได้จากการเอามูลค่ารวมของหลักทรัพย์ในตลาดมาหารด้วยมูลค่ารวมของตลาดวันแรกคูณด้วยร้อย

Set Index จึงเป็นการบอกว่ามูลค่าของหุ้นในตลาดในขณะนั้นสูงหรือต่ำ หากสถานการณ์ไม่ปกติ คนจะขายหุ้นในราคาถูกเพื่อเอาเงินสดมาเก็บไว้ หุ้นก็จะมีราคาลดลง Set Index ก็จะต่ำลง

จากกราฟจะเห็นว่าในอดีตหุ้นขึ้นลงอย่างไรและมีอะไรเป็นปัจจัย

SetIndex2518

 

Leave a Reply