ลักษณะหุ้นพื้นฐานดี

 • มีปันผลสม่ำเสมอ
 • ปันผลเฉลี่ยมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ
 • เป็นหุ้น Under value คือส่วนของเจ้าของมากกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมด
 • เป็นธุรกิจที่มั่นคง ผลผลิตมี Demand คงที่ ไม่แปลผันกับภาวะเศรษฐกิจมากเกินไป
 • เป็นบริษัทที่มีธรรมาธิบาล โปร่งใสในการทำบัญชี
 • มีมูลค่ามากขึ้นตามเวลา ไม่ใช่ลดทอนแบบหุ้นอสังหาบางตัว
 • มี Market Cap ซื้อขายได้ง่าย ฝรั่งสนใจก็ดี

หุ้นดี คุณวิบูลย์ พึงประเสริฐ

 1. มียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 2. มีการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานที่ดี – ดูงบกำไรขาดทุน สังเกตจาต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 3. ไม่ประสบปัญหาขาดทุน และไม่ใช่หุ้นฟื้นคืนชีพ (Turnaround) ปรับโครงสร้างหนี้
 4. เงินหมุนเวียนเป็นบวก (Positive Working Capital) ยกเว้นพวกขายปลีกหรือขายส่ง
 5. มีหนี้ไม่มาก หรือมีหนี้อยู่ในฐานะที่เหมาะสม
 6. มีกำไรสะสม (Retain Earning) เพิ่มขึ้นทุกปี
 7. มีส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder Equity) เพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ
 8. กำไรต่อยอดขาย (Profit Margin) มากพอสมควร
 9. ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) สูง Net Profit/(long term Liablity+Equity)

การศึกษา

 • ดูสถิตต่างๆ
  • ผลประกอบการ
  • เงินปันผล
  • ราคาตลาด
 • ดู งบดุล งบการเงิน และงบกระแสเงินสด ย้อนหลังไปหลายๆปี

การเปรียบเทียบเชิงคณิตศาสตร์และสถิต

Leave a Reply