ฝ่ายฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กองทุน LTF/RMF ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ มีดังนี้ค่ะ

 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBLT1_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBLT2_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เอ็มเอไอ (SCBLT3)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBLT3_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (SCBLT4)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBLT4_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBLTT_SUM.pdf

 

 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

 

ลงทุนในประเทศ

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Full_Pro/SCBRMS50.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBRM1_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBRM2_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBRM3_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBRM4_SUM.pdf

 

ลงทุนในต่างประเทศ

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBGOLDHRMF_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGW)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBRMGW_SUM.pdf

 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGWP)

http://www.scbam.com/v2/user_upload/FUND_DOC/Summary_Pro/SCBRMGWP_SUM.pdf

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ / บลจ.ไทยพาณิชย์

โทรศัพท์ 0-2949-1500

โทรสาร 0-2949-1505

 

Leave a Reply