เมื่อก่อนนี้ผมเขียนโปรแกรม Excel เพื่อทำรายงาน หรือจัดการกับข้อมูล ก็มักจะเริ่มจากข้อมูลจำนวนมากที่ ได้มาจาก SAP หรือ ฐานข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบของ รายงาน ที่อาจจะไม่เป็น Table ที่พร้อมจะทำ Pivot Table หรือทำ Filter หรือทำกราฟ เช่นมี Sub Total หรือ มี  Format ของรายงาน เราก็จะเขียนโปรแกรมแปลงให้เป็น Table ก่อนจากนั้นก็แปลง Date ต่างๆให้เป็น Excel Date format ซึ่ง User จะเห็น Table วิ่งไปวิ่งมา เกิด Sheet ใหม่ที่มี Data ในรูปแบบของ Excel Table จากนั้นจึง สั่งให้ Excel ทำ Pivot Table หรือ Pivot Graph ฯลฯ ต่อไป

เมื่อสองวันก่อนนี้ทางโปรแกรมเมอร์ของบริษัทได้เขียน Excel โปรแกรมเพื่อทำรายงาน ผมสังเกตุว่าโปรแกรมของเขาทำงานเร็วมาก ไม่มีการสร้าง Sheet หรือ Table เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด User ก็ไม่ต้องมาดู Excel Worksheet วิ่งไปวิ่งมา ก็เลยขออนุญาติแกะโปรแกรมดู ซึ่ง เขาก็ยินดี จึงได้เห็นว่ามืออาชีพเขาทำงานกันอย่างไร และขอนำมาแบ่งบันกันไว้ ในบล๊อคนี้ แต่อาจจะเป็นวิธีที่คนอื่นๆเขาทำกันเป็นปกติ ก็ยินดีจะแสดงความเชยไว้ณ. ที่นี้ด้วย

ผมไม่สามารถนำ Excel File โพสใว้ให้ Download ได้เพราะมีข้อมูลที่เป็นของบริษัท แต่จะตัดส่วนที่ไม่เป็นความลับของบริษัทมาให้ดูกันนะครับ

เริ่มจากการ Initialize User Interface

2015-04-13_144744

Sub InitilMenu()
  Dim ws As Worksheet
  Dim ws_dt As Worksheet
  Dim is_exit As Boolean
  
  Set ws = ActiveSheet
  
  ws.OLEObjects("cbShift1").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbShift2").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbShift3").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbShift4").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbLine1").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbLine2").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbLine3").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbLine4").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbLine8").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbLine9").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbSupereasy").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbEasy").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbMedium").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbHard").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbVeryhard").Object.Value = True
  ws.OLEObjects("cbExtremlyhard").Object.Value = True
  
  With ws.OLEObjects("cbReportType").Object
    .Clear
    .AddItem "Average Color Change Overall"
    .AddItem "Average Color Change By Monthly"
    .AddItem "Each Production Line"
    .AddItem "Average Color Change Line"
    .AddItem "Each Shift"
  End With
  ws.OLEObjects("cbReportType").Object.Text = ws.OLEObjects("cbReportType").Object.List(0)
  
  '... Loading Down Time Report
  Set ws_dt = ActiveWorkbook.Sheets("DownTime Report")
  If ws_dt Is Nothing Then
    MsgBox ("The ""DownTime Report"" sheet is not found.")
  End If
  r% = 6
  tmp_str$ = ""
  Do
    If InStr(tmp_str$, ws_dt.Cells(r%, 14).Value) = 0 And ws_dt.Cells(r%, 12).Value = "DOWN" Then
      If tmp_str$ <> "" Then tmp_str$ = tmp_str$ + "|"
      tmp_str$ = tmp_str$ + ws_dt.Cells(r%, 14).Value
      With ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object
        .MultiSelect = fmMultiSelectMulti
        .AddItem ws_dt.Cells(r%, 14).Value
      End With
    End If
    r% = r% + 1
  Loop Until ws_dt.Cells(r%, 4).Value = "" And ws_dt.Cells(r% + 1, 4).Value = ""
  '... Set Default To "Scheduled Cleaning"
  For i% = 0 To ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.ListCount - 1
    If ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.List(i%) = "Scheduled Cleaning" Then
      ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.Selected(i%) = True
    End If
  Next
  
  '... Set Display Options
  With ws.OLEObjects("cbxAxis").Object
    .Clear
    .AddItem "Shift"
    .AddItem "Line"
  End With
  ws.OLEObjects("cbxAxis").Object.Text = ws.OLEObjects("cbxAxis").Object.List(0)
  ws.OLEObjects("tbTargetLine1").Object.Value = 1.2
  ws.OLEObjects("cbShowTargetLine").Object.Value = True
End Sub

 From Sheet to Array

หัวใจที่ทำให้โปรแกรมทำงานเร็วโดยไม่ต้อง สร้าง Sheet ใหม่คือการเอาข้อมูลจาก Sheet ใส่ใน Array และทำงานบน Array

 

Private Sub Class_Initialize()
  Dim ws_sh As Worksheet
  Dim ws_ct As Worksheet
  Dim ws_dt As Worksheet
  Dim ws As Worksheet
  Dim tmp As String
  
  Call txtMsgBox("Loading .....")
  '... Loading Schedule Time
  Call txtMsgBox("Schedule Time Loading .....")
  n_stime = TimeValue("19:00")
  n_etime = TimeValue("07:00")
  d_stime = TimeValue("07:00")
  d_etime = TimeValue("19:00")
  
  Set ws_ss = ActiveWorkbook.Sheets("Shift Schedule")
  If ws_ss Is Nothing Then
    Call txtMsgBox("The ""Shift Schdule"" sheet is not found.")
  End If
  yyyy% = Int(Trim(Right(ws_ss.Range("A1").Value, 4)))
  dd# = 0
  For i% = 1 To 12
    If i% = 1 Then c% = 1 Else c% = (6 * (i% - 1)) + 1
    r% = 5
    Do
      dd# = dd# + 1
      r% = r% + 1
    Loop Until ws_ss.Cells(r%, c%).Value = ""
  Next
  ReDim sch_date(1 To dd#) As Date
  ReDim sch_shift1(1 To dd#) As String
  ReDim sch_shift2(1 To dd#) As String
  ReDim sch_shift3(1 To dd#) As String
  ReDim sch_shift4(1 To dd#) As String
  
  i% = 1
  dd# = 1
  For i% = 1 To 12
    If i% = 1 Then c% = 1 Else c% = (6 * (i% - 1)) + 1
    r% = 5
    Do
      sch_date(dd#) = DateValue(Trim(ws_ss.Cells(r%, c%).Value) + "/" + Str(i%) + "/" + Str(yyyy%))
      sch_shift1(dd#) = ws_ss.Cells(r%, c% + 2).Value
      sch_shift2(dd#) = ws_ss.Cells(r%, c% + 3).Value
      sch_shift3(dd#) = ws_ss.Cells(r%, c% + 4).Value
      sch_shift4(dd#) = ws_ss.Cells(r%, c% + 5).Value
      dd# = dd# + 1
      r% = r% + 1
    Loop Until ws_ss.Cells(r%, c%).Value = ""
  Next
  
  '... Loading Color Type
  Call txtMsgBox("Color Type Loading .....")
  Set ws_ct = ActiveWorkbook.Sheets("Color Type")
  If ws_ct Is Nothing Then
    Call txtMsgBox("The ""Color Type"" sheet is not found.")
  End If
  r% = 3
  c% = 4
  dd# = 0
  Do
    Do
      dd# = dd# + 1
      c% = c% + 1
    Loop Until ws_ct.Cells(r%, c%).Value = "" And ws_ct.Cells(r%, c% + 1).Value = ""
    r% = r% + 1
    c% = 4
  Loop Until ws_ct.Cells(r%, c%).Value = "" And ws_ct.Cells(r%, c% + 1).Value = ""
  ReDim ct_code(1 To dd#) As String
  ReDim ct_type(1 To dd#) As String
  r% = 3
  c% = 4
  dd# = 0
  Do
    Do
      dd# = dd# + 1
      ct_code(dd#) = Format(ws_ct.Cells(r%, 3).Value, "00") & Format(ws_ct.Cells(2, c%).Value, "00")
      ct_type(dd#) = ws_ct.Cells(r%, c%).Value
      c% = c% + 1
    Loop Until ws_ct.Cells(r%, c%).Value = "" And ws_ct.Cells(r%, c% + 1).Value = ""
    r% = r% + 1
    c% = 4
  Loop Until ws_ct.Cells(r%, c%).Value = "" And ws_ct.Cells(r%, c% + 1).Value = ""
  
  '... Loading Down Time Report
  Set ws_dt = ActiveWorkbook.Sheets("DownTime Report")
  If ws_dt Is Nothing Then
    Call txtMsgBox("The ""DownTime Report"" sheet is not found.")
  End If
  r% = 6
  dd# = 0
  Do
    dd# = dd# + 1
    r% = r% + 1
  Loop Until ws_dt.Cells(r%, 4).Value = "" And ws_dt.Cells(r% + 1, 4).Value = ""
  ReDim dt_line(1 To dd#) As String
  ReDim dt_type(1 To dd#) As String
  ReDim dt_upo(1 To dd#) As String
  ReDim dt_color(1 To dd#) As String
  ReDim dt_sdate(1 To dd#) As Date
  ReDim dt_edate(1 To dd#) As Date
  ReDim dt_stime(1 To dd#) As Date
  ReDim dt_etime(1 To dd#) As Date
  ReDim dt_t100(1 To dd#) As String
  ReDim dt_hrmm(1 To dd#) As String
  ReDim dt_status(1 To dd#) As String
  ReDim dt_downtime(1 To dd#) As String
  ReDim dt_section(1 To dd#) As String
  i% = 0
  r% = 6
  Do
    dt_line(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 2).Value
    dt_type(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 3).Value
    dt_upo(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 4).Value
    dt_color(dd# - i%) = Left(ws_dt.Cells(r%, 7).Value, 2)
    dt_sdate(dd# - i%) = DateValue(Replace(ws_dt.Cells(r%, 8).Value, ".", "/"))
    dt_edate(dd# - i%) = DateValue(Replace(ws_dt.Cells(r%, 9).Value, ".", "/"))
    dt_stime(dd# - i%) = TimeValue(Replace(ws_dt.Cells(r%, 8).Value, ".", "/"))
    dt_etime(dd# - i%) = TimeValue(Replace(ws_dt.Cells(r%, 9).Value, ".", "/"))
    dt_t100(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 10).Value
    dt_hrmm(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 11).Value
    dt_status(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 12).Value
    dt_downtime(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 13).Value
    dt_section(dd# - i%) = ws_dt.Cells(r%, 14).Value
    r% = r% + 1
    i% = i% + 1
  Loop Until ws_dt.Cells(r%, 4).Value = "" And ws_dt.Cells(r% + 1, 4).Value = ""
   
  Set ws = ActiveSheet
  
  For i% = 1 To 4
    is_shift(i%) = ws.OLEObjects("cbShift" + Trim(Str(i%))).Object.Value
  Next
  For i% = 1 To 9
    If i% = 5 Or i% = 6 Or i% = 7 Then
      is_line(i%) = False
    Else
      is_line(i%) = ws.OLEObjects("cbLine" + Trim(Str(i%))).Object.Value
    End If
  Next
  For i% = 1 To 6
    Select Case i%
      Case 1
        tmp = "Supereasy"
      Case 2
        tmp = "Easy"
      Case 3
        tmp = "Medium"
      Case 4
        tmp = "Hard"
      Case 5
        tmp = "Veryhard"
      Case 6
        tmp = "Extremlyhard"
    End Select
    is_color(i%) = ws.OLEObjects("cb" + tmp).Object.Value
  Next
  For i% = 1 To 12
    is_month(i%) = False
  Next
  For i% = 1 To UBound(dt_sdate)
    is_month(month(dt_sdate(i%))) = True
  Next
  
  xAxis = ws.OLEObjects("cbxAxis").Object.Value
  target1 = ws.OLEObjects("tbTargetLine1").Object.Value
  section_group = ""
  For i% = 0 To ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.ListCount - 1
    If ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.Selected(i%) Then
      If section_group = "" Then
        section_group = ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.List(i%)
      Else
        section_group = section_group + "|" + ws.OLEObjects("lbSectionGroup").Object.List(i%)
      End If
    End If
  Next
  is_show_target = ws.OLEObjects("cbShowTargetLine").Object.Value
  
  Call txtMsgBox("Loading complete.")
  Call process
End Sub

 

 

 

 

 

Leave a Reply