Spiritual Link

7 เดือนบรรลุธรรม http://dungtrin.com/7months/7months_A4Size.pdf การเจริญสติในชีวิตประจำวัน http://www.kammatan.com/board/index.php?topic=619.0 รายการรู้รักษ์แผ่นดิน http://www.sosilalang.com/ รายการธรรมในใจ ตอนใหม่ๆ และ รายการธรรมในใจ ตอนเก่าๆ รายการดี ให้สาระชีวติ โดยการพูดคุยกับคนที่น่าสนใจ ออกอากาศเป็นประจำ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 04.45-05.10 น. ทางช่อง 3 รายการย่อหน้านี้ เป็นรายการแนะนำหนังสือดีๆ เชิญดูรายการย้อนหลัง ความสำคัญของสติ ความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิ ศึกษาวิธีเจริญสติด้วยภาษาง่ายๆ โดยท่านอาจารย์พระคันธสาราภิวงศ์ สติด้วยภาษาง่ายๆ ทำอย่างไรจะตายอย่างเป็นสุข (PDF) มรณานุสติ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช Paradox of life http://www.rosenini.com/satipanya/ หรือ http://www.thai60.com เป็นเว็บดีของนายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์ http://www.kanlayanatam.com/index_.htm...
Continue reading »

The war of Art

About the Book หนังสือเรือง The War of Art โดย Steven Pressfield เป็นหนังสือที่เปิดเผยความลับของการทำงานยากๆให้สำเร็จ หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ที่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ แต่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากและต่อเนื่อง เพื่อทำความฝันให้สำเร็จ นอกจากนั้นยังเหมาะกับคนที่มักจะเริ่มงานใหญ่ๆแล้วทิ้งไปกลางคัน ทำไม่เส็รจให้เป็นชิ้นเป็นอัน หนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าเรารู้ว่าเราทุกคนเกิดมาโดยมี ศักยภาพ มีพันธกิจ ที่ยิ่งใหญ่ แต่คนส่วนมากไม่สามารถต่อสู้อุปสรรค์ ล้มเหลว และล้มเลิก จึงเป็นได้แค่สามัญชน ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ หรือความสำหร้บเร็จในสิ่งที่ต้องการ เพราะเรามีศัตรูร่วมกันที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ภายใน ศัตรูนั้นชื่อว่า Resistance ศัตรูนี้มาในหลายรูปแบบ ทั้งดูดี เป็นมิตร และทั้งที่ดูร้าย และน่ากลัว เนื่องจากเราไม่รู้ว่ามี เราจึงไม่ได้ต่อสู่ หรือรับมือได้อย่างถูกต้อง หนังสือเล่มนี้จะแนะนำให้รู้จักศัตรูนี้และวิธีที่จะรับมือกับมัน หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และช่วยให้คนจำนวนมากประสพความสำเร็จ Steven Pressfield ซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือเล่มนี้ เป็นนักประพันธ์เชิงประวัติศาสตร์...
Continue reading »

How to KM

ปัจจัยต่อความสำเร็จของ KM KM จะสำเร็จได้จะประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ส่วนคือ คนจะต้องสนใจ และมีความต้องการศึกษาหาความรู้และแบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง ต้องมีเครื่องมือและระบบที่รองรับการศึกษา และการแบ่งปันความรู้ ผู้บริหารและบริษัทต้องเห็นความสำคัญ โดยกำหนดทิศทางและให้การสนับสนุน ปัจจัยที่สำคัญที่สุด แต่จากปัจจัยทั้งสามที่กล่าวมาแล้ว คนหรือพนักงานสำคัญที่สุด หากไม่สนใจศึกษาอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต และไม่สนใจในการแบ่งปันความรู้ที่มี KM ก็จะไม่เกิด เพราะคุณสามารถหาหญ้าให้วัว แต่คุณไม่สามารถบังคับให้วัวกินหญ้า ไม่ว่าบริษัทจะพยายามให้การศึกษาเท่าได แต่หากไม่ใช่ความต้องการของพนักงานที่จะศึกษาและแบ่งปันแล้ว ก็ไร้ผล KM ก็จะไม่เกิด ไทยกับเทศต่างกัน ทำไมในสังคมไทยกับต่างประเทศต่างกัน คนไทยเมื่อเริ่มทำงาน หรือเมื่อเปลี่ยนงานใหม่ๆ จะสนใจศึกษาหาความรู้ หลังจากทำงานได้เข้าที่เข้าทาง ก็จะหยุดการศึกษา มุ่งแต่ทำงานโดย ไม่สนใจพัฒนางาน หรือป้องกันปัญหาในงาน ต่างกับคนในต่างประเทศซึ่งนอกจะทำงานในหน้าที่ได้แล้ว เขาสนใจที่จะปรับปรุงงานและ Benchmark กันอย่างสม่ำเสมอ เขาจึงศึกษาเรื่องที่เขาทำอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เราจึงเห็นว่าผู้เชียวชาญในต่างประเทศนอกจากจะมาจากนักวิชาการแล้ว ก็มีมาจากคนที่มีประสบการงานจริงด้วย บริษัทเป็นต้นเหตุ สาเหตุมาจากความคาดหวังของบริษัทต่ำไป...
Continue reading »

Why Knowledge Management

To be successful, a business of any nature has to bridge two knowledge gaps. The first knowledge gap is between the knowledge it has and the knowledge it should have to achieve its short-term business objectives. The second knowledge gap is between the knowledge it...
Continue reading »

Good Teacher

ครูที่ดี   ครูที่ดีต้องมี ๓ สุ ๑. สุวิชาโน มีความรู้ดี ๒. สุสาสโน สอนดี มีเทคนิค ตั้งใจสอน ๓. สุปฏิปันโน มีความประพฤติดี ครูดีต้องมี ๔ เต็ม ๑. สอนให้เต็มหลักสูตร ๒. สอนให้เต็มเวลา ๓. สอนด้วยความเต็มใจ ๔. สอนเต็มความสามารถ ลักษณะของครู ๑. ครูมาสาย คติประจำใจ คือ สอนน้อยหน่อย สายมากหน่อย อร่อยกำลังเหมาะ ๒. ครูค้าขาย คติประจำใจ คือ ครูที่มีความเพียร ต้องทำโรงเรียนให้เป็นตลาด ครูที่มีความสามารถ ต้องทำตลาดให้เป็นโรงเรียน ๓. ครูคุณนาย...
Continue reading »

การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructivism

การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructivism สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2538) ได้กล่าวถึง การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ว่าเน้นกระบวนการที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองเป็นสำคัญ ครูผู้สอนจะเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองมากกว่าที่จะเป็นผู้บอกเล่าให้นักเรียนจดจำ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงวุฒิภาวะประสบการณ์เดิมและสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนได้รับมาแล้วก่อนเข้าสู่ห้องเรียน การพัฒนาแนวคิดหลักของเด็ก  จะเกิดขึ้นในสมองของนักเรียน ซึ่งอาจสอดคล้องหรือขัดแย้งกับความเข้าใจและข้อเท็จจริงได้ เงื่อนไขของ Constructivism ในการพัฒนานั้น เด็กจะสร้างแนวคิดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องมีการสอนในห้องเรียน ดังนั้น การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Constructivism จะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ การเรียนรู้เป็น Active Process ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเล่าเป็นแบบ Passive Process ไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวคิดหลักมากนัก ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาใหม่กับข้อมูลเก่าหรือความรู้ที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ มาเป็นเกณฑ์ช่วยในการตัดสินใจ ความรู้และความเชื่อของแต่ละคนจะต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็น ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแนวคิดใหม่ ความเข้าใจจะแตกต่างจากความเชื่อโดยสิ้นเชิง และความเชื่อจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างแนวคิดหรือการเรียนรู้ การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวคิดหลักของนักเรียนในลักษณะต่างๆ กลุ่มของ Constructivism เนื่องจาก Constructivism ไม่มีแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอนอย่างเหมาะสม...
Continue reading »

Constructivism เทคนิคพัฒนาศักยภาพสมองให้เต้มประสิทธิภาพ

ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของเพียเจท์ (Jean Piaget) เป็นการเรียนรู้แบบเดิมที่เราใช้กันมานาน คือ การจัดการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้ให้ข้อมูลและนักเรียนเป็นผู้รับข้อมูล ครูยิ่งให้ข้อมูลมากเท่าไร นักเรียนก็ยิ่งรับข้อมูลได้มากเท่านั้น ซึ่งเสนอในรูปสมการลูกศรทางเดียวได้ดังนี้ S———>O S (Stimulant) คือ แรงกระตุ้น อาจเป็นครู ผู้สอน หรือสิ่งแวดล้อมที่จะไปกระตุ้นนักเรียนหรือผู้เรียน O (Organism) คือ ผู้ที่ถูกกระตุ้น คือ นักเรียน หรือผู้เรียน จากสมการข้างต้น ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่อยู่นิ่งๆ (passive) หรือเป็นผู้ที่ถูกกระทำ ซึ่งผู้เรียนจะต้องพึ่งพาสิ่งที่มากระตุ้นก็คือครู ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้จากการที่ครูเป็นผู้ให้ความรู้และผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้อย่างเดียว หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ผู้เรียนเปรียบเสมือนกล่องเก็บของว่างๆ และครูจะเป็นผู้นำข้อมูลความรู้ต่างๆ มาใส่ให้ นี่คือการเรียนรู้แบบเดิม สำหรับการเรียนรู้ตามทฤษฎี Constructivism หรือการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง มองว่าการเรียนรู้แบบเดิมไม่ใช่การเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพราะไม่ใช่การสอนให้เด็กเรียนรู้ เด็กไม่ได้เรียนรู้เอง ไม่ได้คิดเอง เราพบว่าการพัฒนาศักยภาพสมองไม่ใช่การให้เด็กเป็นผู้รับอย่างเดียวเท่านั้น...
Continue reading »

ScreenCasting 101

Introduction Think to consider in Screencasting Why Screencasting Screencast Role Model Create Engaging Screencast Attention span? Internet Connection speed? Quality of video and audio? End Goal? Preparation Script List and keypoint Storyboard Practice Prepare all file, picture etc. for fast access Refine Message and timing...
Continue reading »

Create Engaging Screencast

Intro “what” creates an engaging video happens before you ever click the Record button inside Camtasia Studio! Things like: Setting clear goals for the video Speaking slowly Creating a script for the narrative Using a good microphone for better audio quality The rest of the...
Continue reading »

Screencast Role Model

Role Model แปลว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบ หมายถึง บุคคลสมควรเป็นแบบอย่าง เช่น เก่ง หรือดี ที่เราน่านับถือเขาเป็นต้นแบบ วันนี้ผมเจอมาหนึ่งคน ชื่อ Mike Girvin เป็นคนอเมริกัน คนคนนี้ทำ Screencast เกี่ยวกับ Excel ไว้ 1614 เรื่อง คิดดูหากทำทุกวัน หยุดเสาร์อาทิตย์ ปีหนึ่งเราจะทำได้ 200 เรื่อง หากจะทำให้ได้ 1600 เรื่องต้องใช้เวลา 8 ปี คนคนนี้ทำได้ 1614 เรื่อง นับว่าน่าทึ่งมากๆ ไม่เป็นอัจฉริยะ ไม่ได้ทำเรื่องยาก เขาเป็นคนธรรมดาที่ทำเรื่องธรรมดา แต่ทำด้วยความมุ่งมัน และทำไม่เลิก เขาเป็นนักฝนทั่งให้เป็นเข็ม คนทั่วไปคงไม่มีความมุ่งมั่นขนาดนี้ เพราะทุกวันนี้เราทำงานก็หวังได้รับผลตอบแทน ไม่ได้ทำงานเพื่องาน ทำงานเพื่อประโยชน์คนอื่น...
Continue reading »