Lifestyle : Simple Living

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Simple_living อะไรคือ Simple Living Simple living คือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย โดยการลดการครอบครองทรัพย์สิน ลดการบริโภค และใช้ชีวิตแบบพอเพียง พอใจกับการมีแต่สิ่งที่จำเป็น มากกว่าสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช้ชีวิตกับความหรูหราและฟุ่มเฟือย การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ต่างกับการใช้ชีวิตแบบยากจน ตรงที่การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นทางเลือกที่จะเรียบง่ายเอง ไม่ใช่ถูกบังคับ หรือไม่มีทางเลือก คนมีฐานะหรือร่ำรวยก็สามารถพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายได้ และไม่การใช้ชีวิตแบบขี้เกียจไปวันๆ แต่เป็นการใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญกว่า ทำไมต้อง Simple Living เหตุผลที่คนหันมาใช้ชีวิตแบบ Simple Living อาจจะมาจาก สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายๆสาเหตุต่อไปนี้ Spirituality จิตวิญญาณ Health สุขภาพ Increase in quality time for family and friends ทำให้มีเวลากับครอบครัวและเพือน Work-life balance...
Continue reading »